Départemental TAR du 24 mars 2019

 

773

 

758

 

 

 

762

 

764

 

765

 

768

 

770

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

 

 

 

Amical TAR du 11 nov. 2018

 

1

 

2

 

3

 


 


 


 

 

 

 

________________________________________________________________________________________

 

 

 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL TAR DES 17 ET 18 MARS 2018

 

589

 

590

 

591

 

592

 

594

 

596

 

597

 

600

 

602

 

603

 

604

 

606

 

607

 

_________________________________________________________________________

 

 

 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL TAR DES 18 ET 19 MARS 2017

 

 

2

 

17

 

21

 

31

 

35

 

36

 

42

 

50

 

59

 

62

 

67

 

68

 

70

 

71

 

72

 

75

 

81

 

87

 

90

92

94

 

95

 

97

 

99

 

102

 

107

 

108

 

110

 

111

 

114

 

115

 

5

 

116

 

121

 

126

 

129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concour amical TAR du 5 et 6 novembre 2016

 

3398

 

7

 

16

 

20

 

35

 

46

 

60

 

65

 

83

 

89

 

00

 

11

 

17

 

19

 

27

 

30

 

43

 

48

 

53

 

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Départemental TAR du 19 et 20 mars 2016

 

50

 

53

 

55

 

62

 

69

 

70

 

80

 

83

 

87

 

90

 

92

 

94

 

100

 

105

 

113

 

122

 

125

 

130

 

136

 

144

 

152

 

155

 

163

 

169

 

166

 

303

 

311

 

323

 

325

 

328

 

330

 

332

 

342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Amical TAR du 7 et 8 novembre 2015

431

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432

433

436

437

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Départemental 2015

75

 

704

 

706

 

709

 

710

 

717

 

718

 

720

 

725

 

738

 

743

 

744

 

751

 

758

 

759

 

765

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Départemental 2014

 

 

tar1

 

tar2

 

tar3

 

tar4

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Départemental TAR 2013

 

1

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

Concours amical des 10 et 11 novembre 2012:

 

tar 1

 

tar 2

 

 

 

 

 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE TAR 2012 A LA FARE LES OLIVIERS

tar

TER

TAR

TAR

TAR

TAR

TAR

TAR

TAR

TAR

TAR

TAR

TAR

TAR

TAR

TAR

TAR

TAR

TAR

TAR

TAR

TAR

TAR

TAR

TAR

TAR

TAR